Wednesday November 22 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

บริการที่ปรึกษาระบบไอเอสโอ (ISO consulting service)

บริการที่ลูกค้าจะได้รับมีลำดับขั้นตอนการทำงาน ดังต่อไปนี้

1)      คัดเลือกทีมงาน คณะทำงานระบบ ISO โดยจะมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทีม, กำหนดตัวแทนฝ่ายบริหาร, วางกรอบขอการรับรองระบบ

2)      ฝึกอบรม ข้อกำหนดตามมาตรฐานก่อนที่จะนำไปประยุกต์ใช้

3)      จัดทำระบบเอกสาร ตามข้อกำหนดมาตรฐานให้สมบูรณ์ ทั้งคู่มือการทำงาน, วิธีการปฏิบัติงานต่าง  ๆ โดยเอกสารจะแตกต่างกันไปตามข้อกำหนด เช่น ISO9001 และ ISO/TS 16949 จะเน้นเอกสารทางด้านระบบบริหารคุณภาพ, ISO14001 เน้นเอกสารทางด้านการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม

4)      ให้การฝึกอบรม เรื่องการตรวจติดตามภายใน, แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจประเมินและทีมตรวจประเมิน, จัดทำรายการตรวจประเมิน

5)      ควบคุมฝึกทำ workshop การตรวจติดตามภายใน โดยทำการตรวจจริงในองค์กร

6)      ให้คำแนะนำเรื่องการแก้ไขและป้องกันปัญหา ที่พบระหว่างการตรวจติดตามภายใน

7)      ควบคุมการดำเนินการ เรื่องการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

8)      ติดต่อบริษัทที่ให้การรับรอง เช่น URS, SGS, TUV เพื่อขอตรวจรับรองระบบ โดยเมื่อดำเนินการจัดทำระบบแล้ว จะมีการนัดหมายเพื่อทำการตรวจขอการรับรอง เพื่อให้ได้ใบรับรอง (Certificate)  

ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งโครงการขึ้นอยู่กับขนาดองค์กร ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน โดยจำนวนวันที่ ที่ปรึกษาจะเข้าไปจัดทำระบบให้นั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรเช่นเดียวกัน ตั้งแต่ 10-18 วัน

 

นอกจากนี้ยังมี บริการฝึกอบรม โดยมีหัวข้อฝึกอบรมดังนี้

-           ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO/TS16949 : 2009, และ ISO14001

(Requirement ISO 9001:2008, ISO/TS16949: 2009, and ISO14001)

-           การตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008, ISO/TS16949 : 2009, และ ISO14001

(Internal audit for ISO 9001:2008, ISO/TS16949: 2009, and ISO14001)

-           การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis, MSA)

-           การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control, SPC)

-           การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA)

-           การวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุมกระบวนการ (Advance Product Quality Planning and Control Plan, APQP&Control Plan)

-           กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิต (Production Part Approval Process, PPAP)

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมโดยทั่วไปเรื่องหัวข้อละ 1 วัน อาจจะมีการรวมได้ในบางหัวข้อ ซึ่งสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

บริการ : ISO Consult , ISO Consultant, บริการ ที่ปรึกษา อบรม ISO

 

 

ISO Consultant

More Recent Articles: