Friday November 24 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

Capacitance fingerscan

เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่อาศัยหลัการสร้างภาพจากเส้นและช่องว่างลายนิ้วมือ เหมือน optical scanners แต่แตกต่างตรงที่ Capacitance Scanner ใช้กระแสไฟฟ้า ส่วน optical scanners ใช้ตัวเซนเซอร์แสงนั่นเอง

จากแผนภาพจะแสดงให้เห็นตัวเซนเซอร์ของ Capacitance Scanner  โดยตัวเซนเซอร์ถูกสร้างจากชิปกึ่งตัวนำอาจมีหนึ่งหรือมากกว่า ซึ่งมีการจัดเรียงของเซลล์เล็กๆ ในแต่ละ
เซลล์ประกอบด้วย 2 เพลตควบคุม(conductor plates)  ปกคลุมด้วยชั้นฉนวนไฟฟ้า  แต่ละเซลล์มีความกว้างน้อยกว่า 1 เส้นลายนิ้วมือตัวเซนเซอร์จะติดกับ integrator (เป็นวงจรไฟฟ้าที่สร้างรอบ วงจรขยายสัญญาณเชิงดําเนินการแบบกลับเฟส(inverting operational amplifier) 
วงจรขยายแบบกลับเฟส (Inverting Amplifier) เปลี่ยนกระแสซึ่งขึ้นอยู่กับความผันผวนของอีกกระแส(กลับสัญญาณอินพุตให้มีเครื่องหมายตรงกันข้ามกับของเดิม)
วงจรขยายแบบกลับเฟสจะเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า  การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแรงดันสัมพัทธ์ของ 2 อินพุต เรียกว่า ขั้วอินพุตบวก (Non-inverting Terminal) และ ขั้วอินพุตลบ
(Inverting Terminal) ในกรณีนี้ ขั้วอินพุตบวกติดอยู่กับพื้นผิว ขั้วอินพุตลบติดกับแรงดันอ้างอิง(reference voltage supply) และวงจรป้อนกลับ
(feedback loop) ผิวของนิ้วมือเป็นเหมือนแผ่นเก็บประจุที่สาม (capacitor plate ) แยกด้วยชั้นฉนวนไฟฟ้าในโครงสร้างเซลล์ ในกรณีของช่องว่างลายนิ้วมือ  การเปลี่ยนแปลงระห่างระหว่างชั้น

ฉนวนไฟฟ้า(ด้วยการขยับนิ้วมือเข้าหรือออกจากเพลตที่ควบคุม) เปลี่ยนความสามารถในการประจุกระแสไฟฟ้าทั้งหมดของตัวเก็บประจุ ด้วยคุณภาพของตัวเก็บประจุนี้  ตัวเก็บประจุใต้เส้นลายนิ้วมือจะมีความสามารถในการประจุกระแสไฟฟ้ามากดีกว่าตัวเก็บประจุที่อยู่ภายใต้ช่องว่างของลายนิ้วมือเพื่อที่จะสแกนลายนิ้วมือ ตัวประมวลผลจะปิดสวิตช์แต่ละเซลล์ ทำให้กระแสเข้าและออกสั้นลงเพื่อปรับสมดุลวงจรอินติเกรเตอร์ และเมื่อสวิตช์ถูกเปิดอีกครั้ง ตัวประมวลผลจะชาร์จไฟกระแสสู่วงจรอินติเกรเตอร์   ความสามารถในการประจุกระแสไฟฟ้าของตัวเก็บประจุในวงจรป้อนกลับส่งผลต่อแรงดันที่อินพุตของตัวขยาย(amplifier's input) ส่งผลต่อเอาท์พุตตัวขยาย(amplifier's output)  เนื่องจากระยะห่างของนิ้วมือเปลี่ยนแปลงความสามารถในการประจุกระแสไฟฟ้า เส้นลายนิ้วมือทำให้เกิดแรงดันเอาท์พุตที่แตกต่างกันมากกว่าช่องว่างของนิ้วมือ
ตัวประมวลผลของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จะอ่านแรงดันเอาท์พุตนี้และตัดสินลักษณะเฉพาะทั้งเส้นหรือช่องว่างลายนิ้ว  โดยการอ่านทุกเซลล์ในแถวของเซนเซอร์   ข้อได้เปรียบสำคัญของ capacitive scanner คือต้องการรูปร่างนิ้วมือจริงๆ มากกว่ารูปแบบความมืด สว่าง ที่ทำให้เกิดรอยพิมพ์นิ้วมือที่เห็นได้ ทำให้ระบบถูกโกงได้ยาก

Capacitance Scanner

สร้างภาพจากเส้นและช่องว่างลายนิ้วมือ เหมือน optical scanners แต่แตกต่างตรงที่ Capacitance Scanner ใช้กระแสไฟฟ้า ส่วน optical scanners ใช้ตัวเซนเซอร์แสงนั่นเอง

จากแผนภาพจะแสดงให้เห็นตัวเซนเซอร์ของ Capacitance Scanner โดยตัวเซนเซอร์ถูกสร้างจากชิปกึ่งตัวนำอาจมีหนึ่งหรือมากกว่า ซึ่งมีการจัดเรียงของเซลล์เล็กๆ ในแต่ละเซลล์ประกอบด้วย 2 เพลตควบคุม(conductor plates) ปกคลุมด้วยชั้นฉนวนไฟฟ้า แต่ละเซลล์มีความกว้างน้อยกว่า 1 เส้นลายนิ้วมือ

ตัวเซนเซอร์จะติดกับ integrator (เป็นวงจรไฟฟ้าที่สร้างรอบ วงจรขยายสัญญาณเชิงดําเนินการแบบกลับเฟส(inverting operational amplifier) .

วงจรขยายแบบกลับเฟส (Inverting Amplifier) เปลี่ยนกระแสซึ่งขึ้นอยู่กับความผันผวนของอีกกระแส(กลับสัญญาณอินพุตให้มีเครื่องหมายตรงกันข้ามกับของเดิม) วงจรขยายแบบกลับเฟสจะเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแรงดันสัมพัทธ์ของ 2 อินพุต เรียกว่า ขั้วอินพุตบวก (Non-inverting Terminal) และ ขั้วอินพุตลบ (Inverting Terminal) ในกรณีนี้ ขั้วอินพุตบวกติดอยู่กับพื้นผิว ขั้วอินพุตลบติดกับแรงดันอ้างอิง(reference voltage supply) และวงจรป้อนกลับ (feedback loop)

ผิวของนิ้วมือเป็นเหมือนแผ่นเก็บประจุที่สาม (capacitor plate ) แยกด้วยชั้นฉนวนไฟฟ้าในโครงสร้างเซลล์ ในกรณีของช่องว่างลายนิ้วมือ การเปลี่ยนแปลงระห่างระหว่างชั้นฉนวนไฟฟ้า(ด้วยการขยับนิ้วมือเข้าหรือออกจากเพลตที่ควบคุม) เปลี่ยนความสามารถในการประจุกระแสไฟฟ้าทั้งหมดของตัวเก็บประจุ ด้วยคุณภาพของตัวเก็บประจุนี้ ตัวเก็บประจุใต้เส้นลายนิ้วมือจะมีความสามารถในการประจุกระแสไฟฟ้ามากดีกว่าตัวเก็บประจุที่อยู่ภายใต้ช่องว่างของลายนิ้วมือ

เพื่อที่จะสแกนลายนิ้วมือ ตัวประมวลผลจะปิดสวิตช์แต่ละเซลล์ ทำให้กระแสเข้าและออกสั้นลงเพื่อปรับสมดุลวงจรอินติเกรเตอร์ และเมื่อสวิตช์ถูกเปิดอีกครั้ง ตัวประมวลผลจะชาร์จไฟกระแสสู่วงจรอินติเกรเตอร์ ความสามารถในการประจุกระแสไฟฟ้าของตัวเก็บประจุในวงจรป้อนกลับส่งผลต่อแรงดันที่อินพุตของตัวขยาย(amplifier's input) ส่งผลต่อเอาท์พุตตัวขยาย(amplifier's output) เนื่องจากระยะห่างของนิ้วมือเปลี่ยนแปลงความสามารถในการประจุกระแสไฟฟ้า เส้นลายนิ้วมือทำให้เกิดแรงดันเอาท์พุตที่แตกต่างกันมากกว่าช่องว่างของนิ้วมือ

ตัวประมวลผลของเครื่องสแกนจะอ่านแรงดันเอาท์พุตนี้และตัดสินลักษณะเฉพาะทั้งเส้นหรือช่องว่างลายนิ้ว โดยการอ่านทุกเซลล์ในแถวของเซนเซอร์ ข้อได้เปรียบสำคัญของ capacitive scanner คือต้องการรูปร่างนิ้วมือจริงๆ มากกว่ารูปแบบความมืด สว่าง ที่ทำให้เกิดรอยพิมพ์นิ้วมือที่เห็นได้ ทำให้ระบบถูกโกงได้ยาก

http://public.johnroyle.net/documents/How%20Stuff%20Works/How%20Fingerprint%20Scanners%20Work.pdf

 

Fingerscan เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

Matcher  170

Matcher  170  Standalone Fingerscan Access Control with IP 65

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan Matcher 170 เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับควบคุมการเข้า-ออก (Access Control ) โดยเฉพาะ  มีขนาดเล็กและบางติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับการติดตั้งกับประตูทุกชนิด  ตัวเครื่องทำงานแบบ Standalone ที่มีความปลอดภัยขั้นสูงสุด Sensor ชนิด Optical ที่ตรวจจับภาพลายนิ้วมือที่มีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติเฉพาะทนทานต่อการขีดข่วนด้วยของแข็ง ของมีคม  การสั่นสะเทือน  และ  ไฟฟ้าสถิต ตัวเครื่องทำด้วย Plastic ABS ออกแบบตัวเครื่องและส่วนเชื่อมต่อให้ป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันน้ำจากทุกทิศทางด้วยมารตรฐาน IP 65

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Matcher 170  สามารถใช้การตรวจสอบลายนิ้วมือ( Fingerprint )  รหัส (PIN ) หรือ  Proximity Card  ร่วมกัน หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้งรองรับ บัตร Mifare (Option ) สามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับกลอนประตูไฟฟ้าได้ทุกชนิด พร้อมต่อสัญญาญ Alarm,Buzzer , Remote Control, Exit Switch และมี Tamper-proofs switch แจ้งเตือนการงัดแงะ ง้าง ตัวเครื่องออกจากจุดติดตั้ง และยังสามารถต่อ Wiegand Out Put สำหรับตัวลูกด้านในประตูสำหรับสแกนขา ออกแทนการกดปุ่มออกได้อีกด้วย

เครื่องFingerscan M 170 เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายผ่านทาง TCP/IP, RS-232/485 ซึ่ง Built-In มากับตัวเครื่อง พร้อมโปรแกรมบริหารจัดการที่สามารถ Monitor ระบบความปลอดภัยแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถกำหนดสิทธิรูปแบบการเข้า-ออกประตูมากกว่า 50 รูปแบบ และมีระบบพักเลนส์สแกนขณะไม่มีการใช้งาน


 

Feature

 • ตัวเครื่องมาตรฐาน รองรับผู้ใช้ 2,200 ลายนิ้วมือ( Option 8,000 ลายนิ้วมือ )
 • ตัวเครื่องมาตรฐานรองรับ Card 10,000 ใบ ( Option 50,000 ) ใบfingerscan เครื่องสแกนลายนิ้วมือ M 170

 • เก็บข้อมูลการบันทึกเวลาการเข้าออกในหน่วยความจำของตัวเครื่องได้ 30,000 รายการ
 • เชื่อมต่อกับกลอนประตูไฟฟ้าได้ทุกชนิด และ ติดตั้งในที่แคบ สำหรับประตูทุกรูปแบบได้
 • Real Time Mornitoring
 • ฟังก์ชั่น Anti-Passback ป้องกันการผ่านเข้าออกโดยเดินตามเข้ามาของผู้ใช้
 • ใช้ลายนิ้วมือ และ/หรือ บัตร รหัส  ในการผ่านเข้า-ออกประตู
 • ใช้หัวอ่าน Optical CMOS ที่มีความแข็งแกร่ง ทนทานต่อการขีดข่วนด้วยของแข็ง การสั่นสะเทือน ไฟฟ้าสถิต
 • สแกนได้รวดเร็วภายในเวลา 1 วินาที่
 • สามารถเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายผ่าน RS232/485, TCP/IP (Built-In) Conection ทุกจุดออกแบบให้กันน้ำ
 • ระบบพักการทำงานของเลนส์ สแกน เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • สามารถตั้งระบบเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติตามเวลาที่ต้องการ ระบบ Sleep Mode
 • มาพร้อมโปรแกรม Access Control Management
 • Web Server ในตัว สามารถดึงข้อมูลผ่าน Internet
 • มาตรฐาน IP 65 ติดตั้งภายนอกอาคารได้สมบูรณ์

 

Specification

Size

62.5x185x 41.5mm W*H*D

Register capacity Standard 2,200 ( Optional  8,000 ) Fingerprints
Record cpapcity 30,000 Records
Algorithm version

ZK Finger v10.0

Hardware platform CPU 400 Mz  , 128 MB Flash + 32 MB RAM
Operating System Linux
Fingerprint Identification <=1 s

Authentication

Finger/Pin/Card

LED red , green
Display

128 X 64 OLED

Comunication

RS232/485, TCP/IP,DLST,Web Server

Interface 3 rd party electric lock ,Door Sensor ,exit button,alarm,Buzzer, Wiegand In & Out
Operating temperature -10-60 'C (14'F-122'F )
Operating humidity 10% - 90% Ingress Protection Rate IP 65
FRR <=1%
FAR <=0.0001%
Sensor 500 DPI optical Sensor
Optional function

Mifare Card Reader

Power Supply

12V DC

 


 

FINGTRACK CO.,LTD. 8/116 Soi ChuanChuen Village, Majarone Rd, Khwaeng Nongkhaem, Khet NongKhaem, Bangkok 10160 Tel. (662) 331-3498  Fax. (662) 331-3499 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.fingtrack.com

 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ M100

Matcher  100

Matcher  100  Standalone Fingerscan Access Control with IP 54

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan Matcher 100 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับควบคุมการเข้า-ออก (Access Control ) โดยเฉพาะ มีขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะสมต่อทุกพื้นที่การใช้งาน เสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัยให้กับองค์กรแบบมืออาชีพ ด้วยระบบการทำงานแบบ Standalone ที่มีความปลอดภัยขั้นสูงสุด  Sensor ชนิด Optical ที่ตรวจจับภาพลายนิ้วมือที่มีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติเฉพาะ ทนทานต่อการขีดข่วนด้วยของแข็ง ของมีคม  การสั่นสะเทือน  และ  ไฟฟ้าสถิต ตัวเครื่องทำด้วย Aluminium ทนทานต่อการทุบทำลาย ป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันน้ำจากทุกทิศทางด้วยมารตรฐาน IP 54

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Matcher 100  สามารถใช้การตรวจสอบลายนิ้วมือ ( Fingerprint ) และ Proximity Card  ร่วมกัน หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับกลอนประตูไฟฟ้าได้ทุกชนิด พร้อมต่อสัญญาญ Alarm , Remote Control, Exit Switch และมี Tamper-proofs switch แจ้งเตือนการงัดแงะ ง้าง ตัวเครื่องออกจากจุดติดตั้ง

สมารถเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายผ่านทาง TCP/IP, RS-232/485 ซึ่ง Built-In มากับตัวเครื่อง สามารถเชื่อมต่อ External Keypad สำหรับตั้งค่าการทำงานต่างๆระบบโปรแกรมบริหารจัดการที่สามารถ Monitor ระบบความปลอดภัยแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสามารถกำหนดสิทธิรูปแบบการเข้า-ออกประตูมากกว่า 50 รูปแบบ


 

Feature

 • ตัวเครื่องมาตรฐาน รองรับผู้ใช้ 1,500 ลายนิ้วมือ รองรับ Card 10,000 ใบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ M 100

 • เก็บข้อมูลการบันทึกเวลาได้ 100,000 รายการ
 • Real Time Mornitoring
 • ใช้ลายนิ้วมือ และ/หรือ บัตร ในการผ่านเข้า-ออกประตู
 • ใช้หัวอ่าน Optical CMOS ที่มีความแข็งแกร่ง ทนทานต่อการขีดข่วนด้วยของแข็ง การสั่นสะเทือน ไฟฟ้าสถิต
 • สแกนได้รวดเร็วภายในเวลา 1 วินาที่
 • สามารถเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายผ่าน RS232/485, TCP/IP (Built-In)
 • External Keypad สำหรับตั้งค่าการทำงานผ่านตัวเครื่องและ เพิ่มลบข้อมูลผู้ใช้
 • สามารถตั้งระบบเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติตามเวลาที่ต้องการ ระบบ Sleep Mode
 • มาพร้อมโปรแกรม Access Control Management
 • มาตรฐาน IP 54

 

Specification

Size

140x70x 32mm H*W*D

Register capacity 1,500
Record cpapcity 100,000
Algorithm version

ZK Finger v10.0

Hardware platform ZEM 700
Opeating System Linux
Fingerprint Identification <=1 s

Gross Weight

730 g

LED red , green
Display

No

Comunication

RS232/485, TCP/IP,

Interface 3 rd party electric lock ,Door Sensor ,exit button,alarm
Operating temperature -10-60 'C
Operating humidity 10% - 90%
FRR <=1%
FAR <=0.0001%
Sensor Optical CMOS
Optional function

Mifare/External USB Keypad

Power Supply

12V DC

 

 


 

FINGTRACK CO.,LTD. 8/116 Soi ChuanChuen Village, Majarone Rd, Khwaeng Nongkhaem, Khet NongKhaem, Bangkok 10160 Tel. (662) 331-3498  Fax. (662) 331-3499 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.fingtrack.com

   

Fingerscan เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

Matcher 500

Matcher  500  Standalone Fingerscan Time Attendance System

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan Matcher 500 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน (Time Attendance ) เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Standalone ที่มีประสิทธิภาพสูงในการสแกนลายนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาการทำงาน สามารถตรวจสอบลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือได้ภายในระยะเวลา 1 วินาที (1:N identification ) ด้วย Sensor ตรวจจับภาพลายนิ้วมือที่มีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติเฉพาะ ทนทานต่อการขีดข่วนด้วยของแข็ง ของมีคม  การสั่นสะเทือน  และ  ไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Matcher 500  สามารถใช้การตรวจสอบลายนิ้วมือ ( Fingerprint ) และ/หรือ Password (*Option Proximity Card และ Smart Card Reader) จอแสดงผลขนาด  3” color TFT-LCD display  ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้ รูปภาพสีของผู้ใช้ และ ไอคอนเมนูการใช้งาน ตลอดจนรองกรับการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลาการทำงานผ่านตัวเครื่องของผู้ใช้ หรือ ผู้ดูแลระบบ

ตัวเครื่องสมารถเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายผ่านทาง TCP/IP, RS-232/485, USB-host, USB-client มีสัญญาณ Buzzer ตั้งเวลาเข้างานออกงานในตัว สามารถตั้งเวลาเตือนเข้าออกการทำงานได้ 16 ช่วงเวลาที่ตัวเครื่อง ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับ Aarm, Bell ,กระดิ่งโรงงาน เพื่อแจ้งเวลา เริ่มงาน เลิกงานให้ตรงกับนาฬิกาขององค์กรที่มีอยู่แล้วได้อีกด้วย

ระบบโปรแกรมบริหารจัดการที่สามารถ ตั้งกะการทำงานและ คำนวณผลสถิติการทำงานของพนักงานแต่ละคน โดยสรุปออกมาเป็นวัน และ ชั่วโมงการทำงาน ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลการใช้งานผ่าน Internet ผ่าน Web Server ของตัวเครื่อง  สามารถนำข้อมูลไปใช้กับ Payroll ทุกชนิด


 

Feature

 • ตัวเครื่องมาตรฐาน รองรับผู้ใช้ 3,000 ลายนิ้วมือ (สมารถเพิ่มหน่วยความจำเป็น 4,500 ลายนิ้วมือ)
 • เก็บข้อมูลการบันทึกเวลาได้ 100,000 รายการ
 • 3.0'' TFT screen Dispaly แสดงภาพถ่ายผู้ใช้ ภาพถ่ายลายนิ้วมือ
 • ใช้ลายนิ้วมือ และ/หรือ รหัส ในการบันทึกเวลาการทำงาน
 • ใช้หัวอ่าน Optical CMOS ที่มีความแข็งแกร่ง ทนทานต่อการขีดข่วนด้วยของแข็ง การสั่นสะเทือน ไฟฟ้าสถิตย์
 • ตั้งเวลากระดิ่ง เข้า ออก งานอัตโนมัติ 16 ช่วงเวลา ที่ตัวเครื่อง หรือ เชื่อมต่อกับกระดิ่งภายนอกได้
 • สแกนได้รวดเร็วภายในเวลา 1 วินาที่ที่ฐานข้อมูลไม่เกิน 3,000 ลายนิ้วมือ
 • สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ RS232/485, TCP/IP, USB Host, USB Client Fingerscan เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 • สามารถดึงข้อมูลผ่าน USB Flash Disk โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินสายสัญญาณ
 • สามารถตั้งระบบเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติตามเวลาที่ต้องการ ระบบ Sleep Mode
 • Web Server Built-in ดูข้อมูลผ่าน Internet
 • มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาการทำงานชองพนักงานที่คำนวณการขาด ลา มาสาย และส่งไปที่โปรแกรม Payroll ได้ทุกชนิด

 

Specification

Size

170x200x60 mm H*W*D

Register capacity 3,000 / 4,500
Record cpapcity 100,000
Algorithm version

ZK Finger v10.0

Hardware platform ZEM 510
Opeating System Linux
Fingerprint Identification <=1 s

Gross Weight

2.5 kg

LED red , green
Display

3.0 inches TFT Screen

Comunication

RS232/485, TCP/IP, USB-client, USB-host

USB Flash Disk Support Ver 2.0
Operating temperature 0-45' C
Operating humidity 20% - 80%
FRR <=1%
FAR <=0.0001%
Sensor Optical CMOS
Standard function

SMS, Workcode, DLST, Scheduled-bell, Self-Service Query, Automatic Status Switch

Optional function

ID/Mifare/HID,9 digit user ID

Power Supply

5V DC 2A


FINGTRACK CO.,LTD. 8/116 Soi ChuanChuen Village, Majarone Rd, Khwaeng Nongkhaem, Khet NongKhaem, Bangkok 10160 Tel. (662) 331-3498  Fax. (662) 331-3499 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.fingtrack.com

 

Fingerscan Matcher 800

Matcher 800

Matcher  800  Standalone Fingerscan Time Attendance and Access Control System

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan Matcher 800 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาการทำงาน (Time Attendance ) และ ควบคุมการเข้า-ออก ( Access Control ) เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Standalone ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจสอบลายนิ้วมือ 10,000 ลายนิ้วมือได้ภายในระยะเวลา 1.5 วินาที (1:N identification ) ด้วย Sensor ตรวจจับภาพลายนิ้วมือที่มีคุณภาพสูง ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ทนทานต่อการขีดข่วนด้วยของแข็ง  การสั่นสะเทือน  และ  ไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Matcher 800  สามารถใช้การตรวจสอบลายนิ้วมือร่วมกับการตรวจสอบรูปแบบอื่นๆ (Multi Factor Authentication) โดยใช้การตรวจสอบลายนิ้วมือ ( Fingerprint ) ร่วมกับ Password ,Proximity Card และ Smart Card ทั้งยังมี Option ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ  GPRS นอกจากนี้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Matcher 800 ยังมีกล้องถ่ายรูปในตัว สามารถถ่ายรูปผู้ใช้ขณะกำลังสแกน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและขจัดปัญหาข้อโต้แย้งต่างๆ จอแสดงผลขนาด  3.5” color TFT-LCD display  ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้ รูปภาพสีของผู้ใช้ และ ไอคอนเมนูการใช้งาน ตัวเครื่องสมารถเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายผ่านทาง TCP/IP, RS-232/485, USB-host, USB-client และปุ่มกดเมนูการใช้งานแบบ 8 functions keys, T9 input  นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีbackup battery ในตัวสามารถสำรองไฟได้ด้วยตัวเอง 3 ชั่วโมง และฟังก์ชั่นเชื่อมต่อ access control  Wigand-in, Wigand-out, Door lock connection, Alarm, Bell, Remote to Exit switch สามารถใช้ร่วมกับกลอนประตูไฟฟ้า ได้ทุกชนิด

ระบบโปรแกรมบริหารจัดการที่เพิ่มความปลอดภัย สามารถกำหนดรูปแบบการเข้า-ออกได้ถึง 50 Time Zone สามารถ ตั้งกะการทำงานและ คำนวณผลสถิติการทำงานของพนักงานแต่ละคน โดยสรุปออกมาเป็นวัน และ ชั่วโมงการทำงาน ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลการใช้งานผ่าน Internet ผ่าน Web Server ของตัวเครื่อง


 

Feature

 • ตัวเครื่องมาตรฐาน รองรับผู้ใช้ 8,000 ลายนิ้วมือ (สมารถเพิ่มหน่วยความจำเป็น 10,000 ลายนิ้วมือ)
 • เก็บข้อมูลการบันทึกเวลาได้ 200,000 รายการ
 • 3.5'' TFT screen Dispaly แสดงภาพถ่ายผู้ใช้ ภาพถ่ายลายนิ้วมือ
 • กล้องถ่ายรูป จับภาพผู้ใช้ขณะสแกนลายนิ้วมือ
 • ใช้หัวอ่าน Optical CMOS ที่มีความแข็งแกร่ง ทนทานต่อการขีดข่วนด้วยของแข็ง การสั่นสะเทือน ไฟฟ้าสถิตย์
 • ฝาครอบเลนส์สแกน ป้องกันฝุ่นละออง น้ำ
 • เชื่อมต่อกับกลอนประตูไฟฟ้าได้ทุกชนิด พร้อมระบบ Anti-Passback ,Alarm , Bell มีเสียงแจ้ง สถานะเมื่อมีการใช้งาน
 • ตั้งเวลากระดิ่ง เข้า ออก งานอัตโนมัติ 16 ช่วงเวลา ที่ตัวเครื่อง หรือ เชื่อมต่อกับกระดิ่งภายนอกได้
 • สแกนได้รวดเร็วภายในเวลา 0.5 วินาที่ที่ฐานข้อมูลไม่เกิน 3,000 ลายนิ้วมือ และ 1.5 วินาทีที่ฐานข้อมูล 10,000 ลายนิ้วมือ
 • สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ RS232/485, TCP/IP, USB Host, USB Client, ( Optional )WIFI และ GPRS Fingerscan Matcher 800
 • สามารถดึงข้อมูลผ่าน USB Flash Disk โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินสายสัญญาณ
 • สามารถตั้งระบบเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติตามเวลาที่ต้องการ ระบบ Sleep Mode
 • แบตเตอรี่สำรองไฟในตัว
 • Web Server Built-in ดูข้อมูลผ่าน Internet
 • มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาการทำงานชองพนักงานที่คำนวณการขาด ลา มาสาย และส่งไปที่โปรแกรม Payroll ได้ทุกชนิด

 

Specification

Size

225x165.5x50 mm H*W*D

Register capacity 8,000 / 10,000
Record cpapcity 200,000
Algorithm version

ZK Finger v10.0

Hardware platform ZEM 600
Opeating System Linux
Fingerprint Identification <=1.5 s

Gross Weight

2.05 kg

LED red , green
Display

3.5 inches TFT Screen

Comunication

RS232/485, TCP/IP, USB-client, USB-host

USB Flash Disk Support Ver 2.0
Operating temperature 0-45' C
Operating humidity 20% - 80%
FRR <=1%
FAR <=0.0001%
Sensor Optical CMOS
Standard function

Workcode, SMS, DLST, Scheduled-bell, Self-Service Query, Automatic Status Switch, T9 input, photo-ID, Web server, Camera, built-in battery

Access Control Inteface for

Lock, door sensor, exit button, alarm, Door Bell, Anti-pass back

Optional

ID/Mifare/HID, printer, soap, WIFI,GPRS,RIS


FINGTRACK CO.,LTD. 8/116 Soi ChuanChuen Village, Majarone Rd, Khwaeng Nongkhaem, Khet NongKhaem, Bangkok 10160   Tel. (662) 331-3498  Fax. (662) 331-3499 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.fingtrack.com

   

Page 1 of 4