Friday November 24 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Fingerscan ) กับโครงการบ้านจัดสรรค์

 

โครงการบ้านจัดสรรค์ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ มีจุดร่วมเหมือนกันหลายประการ เช่น เกิดขึ้นหลายๆโครงการพร้อมๆกัน  มีฝ่ายขาย และ นิติบุคคลบริหารงานจัดการโครงการ แล้วแต่จะอยู่ถาวร หรือ อยู่จนกว่าจะปิดโครงการได้  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบดังกล่าว นิยมนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (finger scan ) มาใช้ในการบันทึุำกเวลาการทำงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ประจำอยู่ในโครงการต่างๆ  เช่น  พนักงานขาย  ช่าง วิศวกรโครงการ แม่บ้าน  เป็นต้น ซึ่งโดยปกติจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ ที่ Site  และ มีการบันทึุกเวลาการทำงานที่ Site ก่อนที่จะส่งข้อมูลเข้าไปที่ Head Office  เพื่อประมาลผลการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละ Site

 

สมัยก่อนระบบบริหารจัดการการบันทึกเวลาการทำงานของ Site งานจะใช้เครื่องตอกบัตร  ติดตั้งที่แต่ละ Site  ให้พนักงานใช้บันทึกเวลาการทำงาน พอครบรอบเดือน หรือรอบการจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่แต่ละ Site งานจะถ่ายเอกสารบัตรตอกของพนักงาน แล้วรวบรวมนำส่ง Head OFFICE โดยการใช้ Massenger  หรือ แฟกซ์ ข้อมูลบันทึกเวลาผ่านเครื่องแฟกซ์ก่อนที่ ส่วนกลางจะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำไปคำนวณเงินเดือน  ซึ่งถือเป็นวิธีที่ล่าช้า และ สิ้นเปลืองทรัพยากรบุคคลมาก เพราะกรณี Site งานมีหลาย Site จะต้องสิ้นเปลืองเวลาในการตรวจสอบบัตรตอกของพนักงาน ทั้งยังมีความน่าเชื่อถือในระดับต่ำ เพราะการที่แต่ละ Site งานไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน ทำให้ขาดการควบคุมจากสว่นกลางในกาบันทึกเวลาการทำงาน อาจมีการสมรู้ร่วมคิด หรือ ปล่อยปละละเลยในการบันทึกเวลาการทำงาน เช่น มีการตอกบัตรแทนกัน หรือ มีการเพิ่มพนักงาแฝงที่มีข้อมูลบันทึกเวลาการทำงาน แต่ไม่มีตัวตนในการทำงานจริงเกิดขึ้น ปัญหาเหล่านี้สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล แก่บริษัท อสังหาริมทรัพย์ที่ทำโครงการบ้านจัดสรรค์ หรือ คอนโดมิเนียม

 

เมื่อมีการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาค หรือ ระบบ Biometric เช่น  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า มาใช้เพื่อป้องกันการลงเวลาแทนกันของพนักงานเกิดขึ้น ปัญหาดังกล่าวจึงค่อยๆหมดไป และ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้จริง ตลอดจนควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงนที่ Site ได้โดยที่ส่วนกลางไม่จำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่มาประจำ ทำให้ระบบการบันทึกเวลาโดยเทคโนโลยีชีวะภาค มีความจำเป็น และ ใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  เพราะนอกจากจะช่วยในการป้องกันการทุจริจในการทำงานแล้ว ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ยังสามารถทำให้การรวบรวมข้อมูลการบันทึกเวลา และ การคำนวณเิงินเดือนของพนักงานจำนวนมาก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  และ ลดการสิ้นเปลืองเวลา สิ้นเปลืองทรัพยากร ในการทำบัตรตอก การตรวจเช็คบัตรตอก และ การส่งคนไปประจำที่ Site งานลง นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการบริหารจัดการระบบบันทึกเวลาการทำงานของธุรกิจที่มีลักษณะเป็น Site งาน

นอกจากนี้ เนื่องจากแรงงานก่อสร้างในปัจจุบันส่วนหนึ่ง เป็นแรงงานต่างด้าว การนำเทคโนโลยีชีวภาคมาใช้สำหรับควบคุมการทำงาน ทำให้ลดความยุ่งยากในการระบุบุคคล โดยไม่จำเป็นต้องระบุแรงงานเป็นชื่อ นามสกุล แต่ใช้ ID และ ลายนิ้วมือต้นแบบในการพิสูจน์ตัวบุคคลได้เลย  และ แรงงานต่างด้าวเองก็ไม่มีปัญหาสับสนเรื่องบัตร บัตรหาย บัตรชำรุด รวมถึงสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่า แรงงานคนไหน เป็นพนักงานของบริษัทจริงหรือไม่ทันที ทำให้สามารถป้องกันปัญหาแรงงานเืถื่อนได้อีกด้วย

 

www.fingtrack.com

Fingerscan Products

More Recent Articles:

Relate Articles

More Recent Articles: