Friday November 24 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

Image Quality Specifications (IQS ) สำหรับสแกนเนอร์ลายนิ้วมือเดียว


ตัวอย่างการจัด IQS บางสำหรับการกำหนดคุณภาพของภาพลายนิ้วมือ ที่จะใช้ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
นิยามของคุณภาพของการสแกนลายนิ้วมือโดยการจำแนกตามการวัดคุณภาพลายนิ้วมือตามมาตรฐานต่างๆ อาจจำแนกได้ดังนี้

PIV: จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารกลางสหรัฐสำนักงานสืบสวน (FBI) สำหรับโปรแกรมสหรัฐยืนยันตัวบุคคลซึ่งมีจุดมุ่งหมายคือการ
ปรับปรุงการระบุและการตรวจสอบสำหรับการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของธนาคารกลางสหรัฐและระบบสารสนเทศ

PassDEÜV: จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานสหพันธ์เยอรมันสำหรับการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (BSI) สำหรับการจับภาพและการประกันคุณภาพของลายนิ้วมือโดยเจ้าหน้าที่ตรวจ
หนังสือเดินทางและการส่งผ่านของข้อมูลการใช้หนังสือเดินทางไปยังผู้ผลิตหนังสือเดินทาง
CNIPA-A/B/C  ข้อกำหนดนี้แบ่งเป็นสายมชุดย่อย โดยทั้งสามชุดของข้อกำหนดนี้จะนำเสนอที่นี่เป็นครั้งแรกและ กำลังมีการประเมินผลโดย CNIPA (ศูนย์แห่งชาติอิตาลีสำหรับไอซีทีในการบริหารสาธารณะ)
สำหรับการรวบรวมข้อมูลเป็นแนวทางสำหรับประชาชนอิตาลี  ในโครงการไบโอเมตริกซ์

CNIPA  การลงทะเบียนในการใช้งานขนาดใหญ่ที่มีการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญอุปกรณ์ เช่น พาสปอร์ต  บัตรประจำตัวประชาชน
การสแกนลายนิ้วมือเพื่อขอ หนังสือเดินทาง และการตรวจสอบหรือขอวีซ่า

CNIPA-B จะเกี่ยวกับการลงทะเบียน และการตรวจสอบในโครงการขนาดกลาง เช่นโครงการภายในองค์กร

CNIPA-C จะรู้สึกสำหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบในการใช้งานขนาดเล็กที่มักจะผู้ใช้จะได้รับรองความถูกต้องบนอุปกรณ์เดียวกัน (การรักษาความปลอดภัยตรรกะและทางกายภาพเช่นในองค์กรขนาดเล็ก)

IQS ทั้ง 5 รูปแบบ การวัดคุณภาพของภาพสแกนลายนิ้วมือ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์คุณภาพ ต่อไปนี้
Acquisition area: พื้นที่การจับของสแกนเนอร์ (w ×h)
Native resolution: ความคมชัดแท้จริงของสแกนเนอร์ (RN) พิกเซลต่อนิ้ว (ppi)
Output resolution :ความละเอียดของภาพสุดท้ายของภาพลายนิ้วมือ  Output ( ppi )
Gray-level quantization: จำนวนของ Gray Scale ในรูปลายนิ้วมือ Out Put
Gray-level quantization: ความเป็นจริงทางเรขาคณิตของสแกนเนอร์ เป็นการวัดค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างที่ระหว่าง  ความแตกต่างที่แท้จริง (D ) ของ ระยะทางที่เกิดขึ้นจริง (X) กับ ระหว่างจุดสองจุดบนเป้าหมาย (Y)
ของเครื่องวัด
Input/output linearity: ระดับของการความเป็นเส้นตรง เทีบกับ ส่วนเบี่ยงเบนสูงสุดของระดับสีเทาแบบเอาท์พุทจากเชิงเส้นของเครื่องวัด
Spatial frequency response:  PIV และPassDEÜVประเมิน SFR โดยใช้อุปกรณ์ปรับฟังก์ชั่นการถ่ายโอน (MTF) วัดที่แต่ละความถี่ f  ประกอบกับวิธีทดสอบความต่อเนื่องของ คลื่น Sine

Gray level uniformity : หมายถึงความแตกต่างของระดับที่พบในภาพที่ได้จากการสแกนเงา (หรือแสง) ของภาพสีเทาเป้าหมาย

SpatSignal-to-noise ratio: สัญญาณถูกกำหนดให้เป็นค่าความแตกต่างระหว่าง Outpu สีเทา ระหว่าง รูปแบบของสีเทาอ่อน กับ สีเทาเข้ม
Fingerprint gray range: รับข้อมูลชุดของภาพลายนิ้วมือที่สแกน ช่วงไดนามิค (DR) ของภาพแต่ละภาพจะถูกกำหนดเป็นจำนวนรวมของระดับสีเทาที่มีอยู่ในภาพ

 

fingerscan ,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

www.fingtrack.com

Fingerscan Products

More Recent Articles:

Relate Articles

More Recent Articles: