Friday November 24 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

ลักษณะลายนิ้วมือ


ลายนิ้วมือประกอบด้วยลายเส้นสองชนิด ชนิดแรกเรียกว่าเส้นนูน (Ridge) เกิดจากรอยนูนที่อยู่สูงขึ้นมาจากผิลส่วนนอก และอีกชนิดเรียกว่ารอยร่อง หรือ เส้นร่อง (Valley) คือรอยลึกที่อยู่ต่ำกว่าระดับข้องเส้นนูน  ดังนั้นจะเห็นว่าที่ผิวหนังของนิ้วมือจะมีเส้นหนึ่งที่อยู่สูงขึ้นมาและอีกเส้นหนึ่งที่อยู่ลึกต่ำลงไป โดยเส้นนูนกับเส้นร่องอยู่สลับกันต่อไปตลอด หากเราใช้หมึกสีดำทาลงไปบนลายนิ้วมือแล้วไปประทับลงไปบนกระดาษสีขาวจะปรากฎเป็นรูปลายเส้นสีดำกับสีขาวสลับกันไป ลายดำบนกระดาษจะถูกเรียกว่าเส้นนูน เพราะเป็นส่วนของรอยนูนที่สัมผัสน้ำหมึก ส่วนที่เป็นสีขาวคือส่วนของเส้นร่องที่ไม่สัมผัสน้ำหมึก หรือเมื่อเราใช้อุปกรณ์พวกเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่มีการแสดงภาพจากตัวเซ็นเซอร์ จะเห็นว่า ภาพลายนิ้วมือที่ได้จะเป็นภาพขาวดำที่แสดงเส้นนูน และ เส้นร่องของลายนิ้วมือนั่นเอง

 

Fingerprint

ภาพตัวอย่างเส้นร่องและเส้นนูนของลายนิ้วมือ

ลักษณะของลายนิ้วมือของแต่ละคนสามารถแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆได้ 4 แบบ คือ  เส้นโค้ง (Arch) ,มัดหวาย (Loop),ก้นหอย (Whorl), และ ผสม (Composite) ซึ่งแต่ละแบบสามรถอธิบายได้ดังนี้

1. เส้นโค้ง (Arch)

เป็นลายนิ้วมือที่มีลักษณะพิเศษ และมีอยู่น้อยมากหากเทียบกับลักษณะลายนิ้วมือแบบอื่นๆ บุคคลที่มีลายนิ้วมือชนิดนี้มีประมาณ 5 %  ลายนิ้วมือแบบเส้นโค้งยังแบ่งย่อยออกเป็น

1.1 เส้นโค้งราบ (Plain Arch) เป็นเส้นลายนิ้วมือที่ลากจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งในแนวราบ โดยไม่เกิดมุมแหลม หรือ พุ่งขึ้นตรงกลางดังรูป

Finger print  Plain Arch

1.2 เส้นโค้งกระโจม (Tented Arch)

เป็นเส้นลายนิ้วมือที่วิ่งจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งในแนวราบโดยแนวเส้นตรงกลามพุ่งขึ้นเป็นมุมแหลมหรือพุ่งขึ้นเป็นมุมฉาก ดังรูป

Fingerprint Tented Arch

2. มัดหวาย (Loop)

เป็นลายนิ้วมือที่พบเห็นได้ในคนส่วนใหญ่ ซึ่งบุคคลที่มีลายนิ้วมือประเภทนี้มีประมาณ 60-65%  ลายนิ้วมือแบบมัดหวายยังแบ่งย่อยออกเป็น

2.1มัดหวายปัดขวา (Righ Loop) เป็นลายนิ้วมือที่ลายเส้นวิ่งจากขวามือเข้าสู่จุดกึ่งกลางและวกกลับมายังด้านเดิมอย่างน้อยหนึ่งเส้น มีสันดอนเพียงจุดเดียว ดังรูป

Fingerprint Right Loop

2.2 มัดหวายปัดซ้าย (Left Loop ) เป็นเส้นลายนิ้วมือที่วิ่งจากทางด้านซ้ายมือเข้าสู่จุดกึ่งกลาง และวกกลับมายังด้านเดิมอย่างน้อยหนึ่งเส้น มีสันดอนเพียงจุดเดียวดังรูป

 

Fingerprint Left Loop

3.ก้นหอย

เป็นลายนิ้วมือที่มีเส้นเวียนรอบตรงกลาง มีลักษณะคล้ายก้นหอย บุคคลที่มีลายนิ้วมือประเภทนี้มีอยู่ประมาณ 30-35%  แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

3.1 ก้นหอยธรรมดา (Plain Whorl) เป็นเส้นลายนิ้วมือที่ลายเส้นเวียนเป็นรูปไข่ หรือ รูปวงกลม ก้นหอยจะมีสันดอนสองสันดอน ถ้าลากเส้นจากสันดอนหนึ่งไปยังอีกสันดอนหนึ่ง เส้นที่ลากจะตัด หรือ แตะ วงกลมในก้นหอยอย่างน้อยหนึ่งวง

3.2 ก้นหอยกระเป๋ากลาง (Central Pocket) มีลักษณะคล้ายก้นหอยธรรมดา แต่หากลากเส้นจากสันดอนหนึ่ง ไปยังอีกสันดอนหนึ่งจะไม่ตัดกับวงกลมในก้นหอย

Fingerprint Whorl

4.ผสม

เป็นลักษณะลายนิ้วมือที่เส้นมีลักษณะพิเศษ ไม่จัดเข้าประเภทใดประเภทหนึ่งใน 3 ลักษณะข้างต้น หรืออาจประกอบไปด้วย สองลักษณะผสมกัน หรือ มีสันดอนมากกว่าสองสันดอนหรือ มากกว่า

ลักษณะลายนิ้วมือที่แสดงข้างต้นเป็นเพียงลักษณะใหญ่ๆของลายนิ้วมือ นอกจากนี้ลายนิ้วมือแต่ละประเภทยังมีลักษณะโดยละเอียดลงไปอีกคือ เส้นปลาย (Ending Ridge) เส้นแยก (Bifurcation ) ทะเลสาป (Lake) และ จุด (Dot)  ดังรูป

Finger print Detail

นอกจากนี้ลายนิ้วมือยังมีคุณลักษณะพิเศษต่างๆดังต่อไปนี้

1.เส้นขอบ (Type Line ) คือเส้นคู่ขนานเส้นในสุดที่ได้คู่กันมาพอสมควรแล้วแยกตัวออกเพื่อโอบล้อมลายนิ้วมือบริเวณที่อยู่ภายใน (Pattern Area ) ดังรูป

Fingerprint typeline

2.สันดอน (Delta) คือลายเส้นลายนิ้วมือที่อยู่ตรงหน้าและใกล้ที่สุดกับกลึ่งกลางของปากทางแยกของเส้นขอบ ดังรูป

Fingerprint Delta

3. จุดใจกลาง (Core ) คือจุดใดจุดหนึ่งบนปลายเส้น บนบ่าหรือไหล่ของเส้นวกกลับรูปในสุดและต้องอยู่ภายในบริเวณลายนิ้วมือที่อยู่ภายใน ดังรูป

Fingerprint core

4. บริเวณลายนิ้วมือที่อยู่ภายใน คือบริเวณภายในของลายนิ้วมือที่ถูกเส้นขอบโอบล้อม

 

ที่มา:Hong, L.,1998.

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : Fingersan Finger scan เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

www.fingtrack.com

Fingerscan Products

More Recent Articles:

Relate Articles

More Recent Articles: