Friday November 24 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

ไบโอเมตริก (Biometric) กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan)


คำว่า Biometric ประกอบไปด้วย คำว่า "Bio" ซึ่งหมายถึงสิ่งมีชีวิต และคำว่า "Metric" ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะที่ถูกวัดค่า หรือ ประเมินจำนวนได้ เมื่อนำความหมายของทั้งสองคำมาตีความรวมกัน Biometric จึงหมายถึง เทคโนโลยีในการใช้คุณลักษณะ หรือ พฤติกรรมบางอย่างของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ และสามารถเทียบวัดหรือ นับจำนวนได้มาผนวกเข้ากับหลักทางสถิติเพื่อการแยกแยะหรือจดจำแต่ละบุคคล

ระบบ Biometric แบ่งตามลักษระเฉพาะที่ใช้ในปัจจุบันได้เป็น 2 ประเภท คือ คุณลักษระทางพฤติกรรม และ คุณลักษระทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น

คุณลักษณะทางพฤติกรรม คุณลักษณะทางกายภาพ
การกดแป้นพิมพ์ ม่านตา ( Iris scan)
การเซ็นลายมือชื่อ เยื่อภายในตา (Retina scan)
ลายนิ้วมือ (Finger scan )
โครงสร้างใบหน้า (Face Scan)
โครงสร้างมือ (Hand Scan )
เสียงพูด (Voice Recognization)

รูปแบบของการใช้งาน Biometric

1.การระบุตัวผู้ใช้ (Identification) หรือการจับคู่เปรียบเทียบแบบ 1 ต่อจำนวนมากกว่า (1:N) ผู้ใช้จะต้องส่งข้อมูลคุณลักษณะประจำตัวของตน เช่น ลายนิ้วมือ โดยการสแกนลายนิ้วมือลงบนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan )  ให้กับระบบเสียก่อน จากนั้นระบบจะเปรียบเทียบข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะที่บันทึกได้ กับ ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเพื่อระบุว่าเจ้าของข้อมูลที่กำลังตรวจสอบอยู่เป็นใคร ระบบนี้อาจต้องใช้เวลาตรวจสอบเป็นเวลานาน หากมีจำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลจำนวนมากที่รอการเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตามระบบ Biometric ในปัจจุบันบางระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วจขึ้นอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีของหน่วยประมวลผล และหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น ระบบสแกนลายนิ้วมือในปัจจุบัน สามารถตรวจสอบลายนิ้วมือใน Mode 1:N ได้ในเวลาโดยเฉลี่ย  1-2 วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลในหน่วยความจำของตัวเครื่อง 5,000 - 10,000 ลายนิ้วมือ

2. การตรวจพิสูจน์ตัวผู้ใช้ (Verification) หรือการจับคู่เปรียบเทียบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) ผู้ใช้จะต้องป้อนรหัสประจำตัว หรือ Pin (Personal Identification Number) ที่ระบุถึงตัวผู้ใช้เองก่อน PIN ที่ว่าอาจไม่ได้หมายถึงการกดรหัสแต่เพียงอย่างเดียว ในปัจจุบันอาจใช้เทคโนโลยีจำพวก บัตรไร้สัมผัส (Proximity Card ) หรือ บัตรสมาร์ทการ์ด ( Smart Card ) มาใช้แทนการกดรหัส เพื่ออ้างอิงถึงตัวผู้ใช้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลลักษณะเฉพาะก่อน ซึ่งข้อมูล PIN ดังกล่าวจะอ้างอิงโดยตรงถึงต้นแบบคุณลักษณะเฉพาะของผู้ใช้ซึ่งเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อระบบจะได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะข้อมูลผู้ใช้ที่รับเข้ามา กับ ข้อมูลในฐานข้อมูลที่ระบุโดย PIN เท่านั้น กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบจึงใช้เวลาไม่มาก เพราะเป็นการเปรียบเทียบเพียงครั้งเดียวแบบ 1:1 เพียงครั้งเดียว  ด้วยวิธีการนี้ทำให้ไม่ว่าจะมีข้อมูลในฐานข้อมูลมากเพียงใด เวลาในการตรวจสอบข้อมูลของแต่ละบุคคลก็จะคงที่เท่ากันเสมอทั้งระบบ

นอกจากนี้ เพื่อแก้ปัญหาหน่วยความจำของระบบอันจำกัด บางครั้งอาจใช้เทคโนโลยีที่สามารถเก็บข้อมูลลักษณะของบุคคลไว้ในอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากหน่วยความจำของตัวเครื่อง เช่น การเก็บข้อมูลลายนิ้วมือลงบนบัตรสมาร์ทการ์ดก่อน แล้วค่อยอ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ทการ์ดลงบนหน่วยความจำของตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อทำการตรวจสอบกับลายนิ้วมือของผู้ถือบัตร เป็นต้น

สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) ในปัจจุบัน  มีทั้งเครื่องที่ออกแบบมาให้ใช้การตรวจสอบแบบ 1:N และ แบบ 1:1 หรือแม้กระทั่งเครื่องที่สามารถตั้ง Mode การทำงาน ให้ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ทั้งสองแบบตามความต้องการของผู้ใช้ แต่โดยปกติ หากเป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้สำหรับบันทึกเวลาการทำงานในระบบที่มีจำนวนผู้ใช้ไม่มากนัก มักนิยมใช้การทำงานแบบ 1:N เพื่อลดขึ้นตอนการกดรหัส หรือ ใช้บัตร ก่อนการสแกนลายนิ้วมือ เนื่องจากการเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบโดยใช้ กดระหัสด้วย สแกนลายนิ้วมือด้วย หรือ รูดบัตรด้วยสแกนลายนิ้วมือด้วย จะทำให้เวลาทีพนักงานแต่ละคนใช้งานเครื่องมากขึ้น เมื่อเทียบกับการวางนิ้วมือเพียงอย่างเดียวซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือในปัจจุบันสามาถตรวจสอบและแสดงผลได้ภายใน 1-2 วินาที

แต่หากเป็นระบบที่มีจำนวนผู้ใช้จำนวนมาก เช่น เกินหลัก 10,000 คนขึ้นไป อาจจำเป็นต้องใช้งานเครื่องใน Mode 1:1 แทน เพราะรวมขั้นตอนการกดรหัส และ ตรวจสอบลายนิ้วมือแล้ว อาจยังเร็วกว่ารอบการตรวจสอบแบบ 1:N ซึ่งอาจนานถึง 5-10 วินาที เป็นต้น

อนึ่ง ในบางระบบเช่น ระบบ Access Control ที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูง ถึงแม้มีจำนวนผู้ใช้ในระบบไม่มากนัก ก็อาจมีการใช้กานทำงานใน Mode 1:1 เช่นใช้การกดรหัสควบคู่กับการสแกนลายนิ้วมือ ใช้การ์ด ควบคุ่กับลายนิ้วมือ เพื่อเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบ เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัย และในระบบ Access Control โดยมาก จำนวนผู้ใช้มักมีจำนวนไม่มาก และ ไม่มีการต่อคิวกันใช้งานหนาแน่น เหมือนกับระบบบันทึกเวลาการทำงาน

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : Fingerscan เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

www.fingtrack.com

Fingerscan Products

More Recent Articles:

Relate Articles

More Recent Articles: